BZ4_MY23_0064_V001

White Toyota RAV4 Prime XSE at night with headlights on